Herrion burujabetzaren alde, Europar Batasunari ez!

“Garai latzetan bizi gara. Faxismoaren joera areagotzen ari da, arrazismoa eta xenofobia hedatzen, emakumeon eta gorputz disidenteon aurkako matxismoak eta indarkeriak ez du etenik, eskubide indibidual eta kolektiboak segunduro hausten zaizkigu, mugak gero eta zorroztasun handiagoz ixten, lan-eskubideak galtzearekin batera herritarron pobrezia maila errotzen ari da, lurraldeak eta tokiko nekazaritza suntsitzen, pribatizazio eta kapitalak exijitutako murrizketen garaietan murgilduta gaude, Europar Batasun barruko eta kanpotik datozen migrazio-exodoek hutsarazten dituzte etxeak, ezarritako boterearen aurkako mobilizazio, abeslari edo idazle oro gogor jazartzen da, herrion autodeterminaziorako eskubidea ukatzen, Estatu Batuen, Europar Batasunaren eta NATOren eraso inperialistak gogortzen ari dira, forma ezberdinetan.”

*Askapena (www.askapena.eus)

(abajo en castellano y francés)

Europako eragile sozial, sindikal eta politikook honako manifestu hau sinatzen dugu, eta honakoa adierazten diogu kontinente osoko herriari:

Europar Batasunari uko egiten diogu, herrion eta langile klasearen dominazio politiko, ekonomiko, militar eta kulturalerako egitura bat delako eta, aldi berean, helburutzat sistema kapitalista, inperialista eta patriarkalari eustea duelako, gutxi batzuen mesedetan.

Garai latzetan bizi gara. Faxismoaren joera areagotzen ari da, arrazismoa eta xenofobia hedatzen, emakumeon eta gorputz disidenteon aurkako matxismoak eta indarkeriak ez du etenik, eskubide indibidual eta kolektiboak segunduro hausten zaizkigu, mugak gero eta zorroztasun handiagoz ixten, lan-eskubideak galtzearekin batera herritarron pobrezia maila errotzen ari da, lurraldeak eta tokiko nekazaritza suntsitzen, pribatizazio eta kapitalak exijitutako murrizketen garaietan murgilduta gaude, Europar Batasun barruko eta kanpotik datozen migrazio-exodoek hutsarazten dituzte etxeak, ezarritako boterearen aurkako mobilizazio, abeslari edo idazle oro gogor jazartzen da, herrion autodeterminaziorako eskubidea ukatzen, Estatu Batuen, Europar Batasunaren eta NATOren eraso inperialistak gogortzen ari dira, forma ezberdinetan. Eta zerrenda honek ez du amaierarik. Finean, herrion eta langile klasearen aurkako erasoen garaian murgilduta gaude.

Baina, argi daukagu ez dela denborak sendatuko duen koiunturazko egoera bat; alderantziz, egiturazkoa da. Hau da, Europar Batasuneko botereek herriari ematen dioten erantzuna da, delako garapenari bide ematen jarraitzeko eta, hala, metaketa kapitalistaren sistemari eusteko. Izan ere, Europar Batasuna horretarako sortu zen, Europako eliteen interesak defendatzeko eta mantentzeko, aurpegi atsegina erakutsi nahi izan badigute ere.

Hori guztia kontuan izanda, argi adierazi nahi dugu ez dela posible Europar Batasuna aldatzea, ezinezkoa dela herrion eta herri klaseon interesei erantzungo dion Europar Batasun bat. Troika, Europako Batzordea, NATO, EUROPOL… erabat egitura antidemokratikoak dira, eta Europako Parlamentua inolako eraginik ez duten organismo parasitario bat, elite eta transnazionalei men egiten diena. Demokratizaziorako edozein alternatiba eraiki nahi bada, nahitaez, Europar Batasuna deseraiki eta herrion burujabetzan nahiz elkarren arteko elkartasunean oinarritutako integrazio eredu bat eraiki beharko dugu, egungo eremu geografikoaz harago.

Beraz, manifestu hau sinatzen dugun eragileok, elkartasun internazionalista areagotzeko eta Europar Batasunari alternatiba elkarrekin diseinatzen hasteko deia egiten dugu, herrion eta langile klasearen zerbitzura egongo den alternatiba.

                                                                                               Europan, 2018ko azaroan

——————————————————————————————————————-

“POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS, NO A LA UNIÓN EUROPEA”

Organizaciones sociales, sindicales y políticas de Europa suscribimos este manifiesto en el que queremos dirigirnos a trabajadoras y trabajadores de todo el continente:

Rechazamos la Unión Europea como estructura político-económico, militar y cultural de dominación de los pueblos y la clase trabajadora que tiene como objetivo mantener el sistema capitalista, imperialista y patriarcal en beneficio de unos pocos.

Vivimos tiempos de incremento del fascismo, tiempos de racismo y xenofobia, de machismo y violencia continua contra las mujeres y cuerpos disidentes, de cierre de fronteras y vulneración de los derechos individuales y colectivos, tiempos de empobrecimiento de la población y pérdida de derechos laborales, tiempos de destrucción de los territorios y la agricultura local, y de expolio de los recursos tanto dentro como fuera de la Unión Europea, tiempos de privatizaciones y recortes exigidos por el capital, tiempos de éxodos migratorios desde dentro y fuera de la Unión Europea, tiempos de represión a quien se moviliza, canta o escribe contra el poder establecido, tiempos de negación del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, tiempos de intensificación de las agresiones imperialistas por parte de los Estados Unidos de América, la Unión Europea y la OTAN… En definitiva, tiempos de agresión contra los pueblos y el conjunto de la clase trabajadora.

Pero tenemos claro que no es una situación coyuntural que se restablecerá con el tiempo, sino que es estructural: la respuesta de los poderes de la Unión Europea para seguir desarrollando y perpetuar así el sistema de acumulación capitalista. Y es que la Unión Europea nació precisamente para defender y mantener los intereses de las élites europeas, por mucho que nos hayan querido enseñar una cara amable.

Por ello, manifestamos que no es posible reformar la Unión Europea para que responda a los intereses de los pueblos y las clases populares. La Troika, la Comisión Europea, la OTAN, EUROPOL… son estructuras totalmente antidemocráticas y el Parlamento Europeo un organismo inoperante y parasitario al servicio de las élites y las transnacionales. Cualquier alternativa de democratización pasará por la deconstrucción de la Unión Europea y la construcción de un modelo de integración que, más allá de la actual área geográfica, estará basado en la solidaridad y la soberanía de los pueblos.

Por consiguiente, las organizaciones que firmamos este manifiesto hacemos un llamamiento a incrementar la solidaridad internacionalista y empezar conjuntamente a diseñar una alternativa a la Unión Europea, al servicio de los pueblos y de la clase trabajadora.

                                                                                            Europa, noviembre de 2018


“POUR LA SOUVERAINETÉ DES PEUPLES, NON A L’UNION EUROPÉENNE”

Plusieurs organisations sociales, syndicales et politiques en Europe souscrivons à ce manifeste dans lequel nous voulons nous adresser aux travailleurs et aux travailleuses de tout le continent:

Nous rejetons l’Union européenne en tant que structure politico-économique, militaire et culturelle de domination des peuples et de la classe ouvrière, qui vise à maintenir le système capitaliste, impérialiste et patriarcal au profit de quelques-uns.

Nous vivons une époque de fascisme croissant, de racisme et de xénophobie, de machisme et de violences continuelles contre les femmes et les corps dissidents, de fermeture des frontières et de violation des droits individuels et collectifs; un période d’appauvrissement de la population et de perte du droit du travail, un temps de destruction des territoires et de l’agriculture locale et de pillage des ressources tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, un temps de privatisations et de coupures exigées par le capital, un temps d’exodes migratoires depuis l’intérieur et depuis l’extérieur de l’Union européenne, un temps de répression contre ceux qui se mobilisent, chantent ou écrivent contre le pouvoir établi, un temps de négation du droit à l’autodétermination des peuples, un temps d’intensification des agressions impérialistes de la part des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne et de l’OTAN… En définitive, un temps d’agression contre les peuples et l’ensemble de la classe ouvrière.

Mais nous savons clairement que ce n’est pas une situation conjoncturelle qui se rétablira avec le temps, mais une situation structurelle: la réponse des puissances de l’Union européenne pour continuer à développer et à perpétuer le système d’accumulation capitaliste. L’Union européenne est née précisément pour défendre et maintenir les intérêts des élites européennes, même si on voulait nous montrer un visage amical.

Par conséquent, nous affirmons qu’il n’est pas possible de réformer l’Union européenne afin qu’elle réponde aux intérêts des peuples et des classes populaires. La Troïka, la Commission européenne, l’OTAN, EUROPOL… sont des structures totalement antidémocratiques et le Parlement européen est un organisme inopérant et parasitaire au service des élites et des transnationales. Toute alternative à la démocratisation passera par la déconstruction de l’Union européenne et la construction d’un modèle d’intégration, qui, au-delà de l’espace géographique actuel, sera basé sur la solidarité et la souveraineté des peuples.

C’est pourquoi, les organisations qui signons ce manifeste appelons à un renforcer la solidarité internationaliste et à commencer ensemble à concevoir une alternative à l’Union européenne, au service des peuples et de la classe ouvrière.

                                                                                                  Europe, novembre 2018

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *