GARAren inperialismoaren aldeko jarrera salatuz / En denuncia de la política proimperialista de GARA

ggarai-1030x696

Idatzi honen sinatzai­leok –anti­in­pe­ria­lis­moa­ren bar­nean era ezber­di­ne­ta­ko jen­dea osatzen dugu­la­rik- honen bidez GARAk nazioar­te­ko gaie­tan adie­raz­ten ohi duen paper proin­pe­ria­lis­ta kal­te­ga­rria sala­tu nahi dugu. Ildo hau, berria ez bal­din bada, Siria­ren kon­tra­ko era­soa­re­kin bate­ra adie­ra­zi izan da gar­bien, bes­te ger­tae­ra batzue­tan ere adie­raz­ten den arren (Don­bas­se­ko gataz­ka­ren ingu­ruan, adi­bi­dez). Hau ez-eza­gutza­ren edo gaiz­ki uler­tzea­ren ondo­rio (berez larria zate­kee­na) bai­no, kon­tzien­te­ki har­tu­ta­ko ildo bat dela uste dugu.

GARA sor­tu zenean, zein bal­din­tze­tan sor­tu zela kon­tuan iza­nik, herri honen sek­to­re aber­tza­le, sozia­lis­ta, aurre­ra­koi, eta finean, bes­te­la­ko gizar­te batean pen­tsatzen zute­nen iritzia ordez­katze­ko asmoz jaio zen, modu batean sek­to­re guz­ti horien erre­fe­ren­te dela­rik. Hala ere, Siria­ko gataz­kan izan duen ildoa, ideo­lo­gia honen kon­tra­koa izan da.

Ildo hau, sinatzai­leok defen­datzen ditu­gun balio anti­in­pe­ria­lis­ta eta ezker­tia­rre­kin bate­rae­zi­na dela uste dugu. Izan ere, Siria­ko Erre­pu­bli­ka Ara­bia­rra­ren kon­tra­ko era­soa­ren izae­ra inpe­ria­lis­ta uka­tuz, era­sotzai­lea eta era­so­tua­ren arte­ko pare­ki­de­ta­su­na eza­rriz (edo are oke­rra­go, era­so­tua zan­patzai­le bihur­tuz), herri baten aur­ka­ko buru­ja­betza­ren kon­tra­ko aldean jarri du bere burua GARAk. Honen bidez, era­so­tua­ri defen­tsa esku­bi­dea uka­tuz, eta hau­xe «dik­ta­du­ra» bate­kin (Sirian gudan zehar egin izan diren Kons­ti­tu­zio alda­ke­ta edo­ta hau­tes­kun­deak ahaz­tuz), etnia edo kon­fe­sio erli­jio­so baka­rra­re­kin (xii­ta-ala­wie­kin, Siria­ko Esta­tuan hain­bat erli­jio eta kul­tu­ra bar­ne­bil­tzen badi­ra ere) edo «kan­po­ko» blo­ke baten intere­se­kin (Iran-Erru­sia-Hez­bo­llah; zein­tzuk zile­giz­ko Esta­tuak eska­tu­ta, berau –alia­tuak iza­te­ko esku­bi­dea due­na- lagun­tzen ari diren) iden­ti­fi­katzen ditu, Siria­ko herria­ren eta herri honen gehien­goa­ren babe­sa duen Gober­nua­ren hitza kon­tuan har­tu ere egin gabe. Hau­xe ekua­zio­tik desager­tu da, eta beraz, Siria­ren era­ba­kitze­ko esku­bi­dea ekua­zio­tik desage­rra­ra­zi dute, eta hori Eus­kal Herri­ko auto­de­ter­mi­nis­moa ordez­ka­tu nahi duen egun­ka­ri baten­gan inkohe­ren­tea deritzo­gu.

Bete­tik, guda­ren desideo­lo­gi­za­zioa iku­si dugu, alde guz­tiak (kur­duak sal­bu, agian), defi­ni­zio ideo­lo­gi­ko­rik gabe­ko bi alde elka­rren kon­tra borro­kan ari­ko bai­li­ran. Honek, Siria­ko Esta­tua­ren balioak (lai­zis­moa, anti­in­pe­ria­lis­moa, anti­sio­nis­moa, behe­ko kla­seen alde­ko poli­ti­ka…) eta guda hone­tan duten garran­tzia ilun­du egi­ten du, eta gehia­go isla­mis­mo poli­ti­koa­ren ber­tsio­rik atze­ra­koie­na­re­kin dagoen guda batean; ardatz ideo­lo­gi­koa ekua­zio­tik desage­rra­raz­tea, Eus­kal Herri­ko ezke­rra ordez­ka­tu nahi duen egun­ka­ri bate­tan kohe­ren­tzia fal­ta dela deritzo­gu.

Bes­te alde bate­tik, guda­ren hasie­ra­ri, ebo­lu­zioa­ri eta izae­ra­ri buruz, GARAk Men­de­bal­de­ko poten­tzia inpe­ria­lis­ten narra­ti­ba­ren oina­rrian kokatzen diren zen­bait mito bir­pro­du­zi­tu eta haus­po­tu egin ditu. Adi­bi­dez, «Hou­ta­ko era­so kimi­koa», «Eki Ale­po­ko setioa», «Uda­be­rri Ara­bia­rren matxi­na­dak» eta abar. GARAk Siria­ri buruz, Siria­ren aur­ka­ko inter­ben­tzioa­ren alde­ko per­tso­na eta era­kun­deak izan ditu erre­fe­ren­tetzat (adi­bi­dez, San­tia­go Alba Rico, Whi­te Hel­mets dire­la­koak, Siria­ko Giza Esku­bi­deen Beha­to­kia dela­koa…). Azken bi fak­to­re hauek, GARAren ira­kur­ke­ta «Inpe­ria­lis­mo huma­ni­ta­rioa­ren» dok­tri­na­re­kin bat dato­rre­la era­kus­ten dute: hau da, Men­de­bal­dea­ren balioen nagu­si­ta­su­na­ren ustea, eta honen bidez «giza esku­bi­deak» ustez urra­tuak dire­nen edo­no­ra hedatze­ko esku­bi­dea. GARAren narra­ti­ba Sirian giza esku­bi­deak behin eta berriz urratzen dire­la era­kus­ten saiatzen da (nazioar­te­ko era­so-guda­ren tes­tuin­gu­rua ez omen da fak­to­re garran­tzitsua, bai­zik eta ema­ten due­nez, guda hori «giza esku­bi­deen urra­ke­ta­ren» ondo­rio litza­te­ke). Hau onar­tuz gero, «inpe­ria­lis­mo huma­ni­ta­rioa­ren» ideia jarrai­tuz, inter­ben­tzio mili­tar era­ba­te­koa (orain ere bada­go, isil­pean bada ere) pau­su bate­ra izan­go genu­ke.

Male­rus­ki, ikus­ten dugun moduan, hau ez da sal­bues­pe­na, Libian eta Don­bas­sen ere antze­ko poli­ti­ka jarrai­tu bai­tu­te: era­so­tua­ren kues­tio­na­men­dua (Libian Gada­fik «Bere herria» bon­batzen zue­na­re­kin bat egin zuten, Bri­tai­niar Par­la­men­tuak orain gezur­ta­tu esan badu ere; Don­bas­sen ordea, han­go matxi­noak «Putin matxis­ta auto­ri­ta­rioa­ren» men­pe omen dau­de), desideo­lo­gi­za­zioa (Don­bas­sen «bi nazio­na­lis­mo inpe­ria­lis­ten borro­ka eman da», han­go matxi­na­da­ren ideo­lo­gia sobie­tar­za­lea kon­tuan izan gabe), hasie­ra­ko arra­zoien desitxu­ra­ke­ta (Libian «Uda­be­rri ara­bia­rra» izan zen, Don­bas­sen Mai­dan «hiri­tar-pro­tes­ta» bat izan zen, eta Don­bas­se­ko erre­fe­ren­du­mak uka­tu dituz­te) eta abar.

Lehen aipa­tu­ta­ko erre­fe­ren­tzial­ta­su­na kon­tu­tan har­tu­rik, Siria­re­ki­ko (eta Libia­re­ki­ko eta Don­bas­se­ki­ko) ildo honek eus­kal inter­na­zio­na­lis­moa­ri kal­te han­dia egin izan dio­la uste dugu. Oro har, mul­ti­po­la­ris­moa­ren alde eta atlan­tis­moa­ren aur­ka dabi­len «Erre­sis­ten­tzia­ren Ardatza» dei­tu­ta­koa­ren kon­tra­ko jarre­ra, GARAn sis­te­ma­ti­koa dela deritzo­gu. Hone­kin lotu­ta, egun­ka­ri honek azken urtee­tan bul­tzatzen duen «ezker» kon­tzep­tua kla­se borro­ka­ren onto­lo­gia­tik urrun­du dela eta post­ma­te­ria­lis­mo­tik eda­ten duten tra­di­zio ezber­di­nak ain­tza­tes­ten ditue­la ere bade­ritzo­gu. Lehen esan dugu «gaiz­ki-uler­tzea edo ezja­kin­ta­su­na bai­no, kon­tzien­te­ki har­tu­ta­ko ildo bat iru­ditzen» zai­gu­la, eta beraz arra­zoia bira­ke­ta ideo­lo­gi­ko batean dagoe­la uste dugu: GARAk Eus­kal Herrian «Koso­vo­ren antze­ko eske­na­to­ki» baten (inde­pen­den­tzia kos­ta ala kos­ta, ideo­lo­gia sozia­lis­ta­rik gabe eta behar iza­nez gero, inpe­ria­lis­moa­ren lagun­tzaz) alde­ko kan­pai­na egi­ten eta era­gin hori bul­tzatzen duten sek­to­reen buru jarri dela.

————————————————————————-

Los fir­man­tes de este mani­fies­to –que abar­ca­mos un aba­ni­co anti­im­pe­ria­lis­ta plu­ral y diver­so- que­re­mos denun­ciar des­de estas líneas el nefas­to papel proim­pe­ria­lis­ta que está mani­fes­tan­do GARA en casi todos los temas inter­na­cio­na­les. Este papel se ha reve­la­do con mayor cla­ri­dad en la gue­rra de agre­sión con­tra Siria, a pesar de que no nace con esta ni se cir­cuns­cri­be a esta (tam­bién se ve con el con­flic­to del Don­bass). Noso­tros pen­sa­mos que esto no se debe a igno­ran­cias o malen­ten­di­dos (lo que sería gra­ve) sino a una línea cons­cien­te.

GARA se creó, en unas con­di­cio­nes muy par­ti­cu­la­res, con el obje­ti­vo de repre­sen­tar al sec­tor de opi­nión aber­tza­le, socia­lis­ta, pro­gre­sis­ta o sim­ple­men­te, par­ti­da­rio de otro mode­lo de socie­dad. Pero su pos­tu­ra ante el con­flic­to de Siria ha sido con­tra­ria a esa ideo­lo­gía.

Los fir­man­tes pen­sa­mos que esta línea es incom­pa­ti­ble con nues­tros valo­res anti­im­pe­ria­lis­tas y de izquier­da. La nega­ción del carác­ter impe­ria­lis­ta del ata­que con­tra la Repú­bli­ca Ára­be de Siria, ponien­do a la par el agre­sor y al agre­di­do (o peor, hacien­do pasar por opre­sor al agre­di­do), supo­ne que GARA se posi­cio­ne en con­tra de la sobe­ra­nía de un pue­blo. Así, nie­ga el dere­cho a la defen­sa al agre­di­do, e iden­ti­fi­ca a éste con una «dic­ta­du­ra» (Obvian­do los pro­ce­sos de refor­ma de la Cons­ti­tu­ción y las elec­cio­nes que se han dado duran­te la gue­rra), con una úni­ca etnia o con­fe­sión (chiíes-alauíes, pese a que el Esta­do sirio reco­no­ce con­fe­sio­nes y etnias diver­sas) o con los intere­ses de un blo­que «exter­no» (Irán-Rusia-Hez­bo­llah; a pesar de que estos están defen­dien­do al legí­ti­mo Esta­do sirio, que tie­ne dere­cho a tener sus alia­dos), sin tener en cuen­ta la pala­bra del pue­blo sirio y al Gobier­no apo­ya­do por la mayo­ría de ese pue­blo. Todo esto ha des­apa­re­ci­do de la ecua­ción, por tan­to, han hecho des­apa­re­cer de la mis­ma el dere­cho a deci­dir del pue­blo sirio, y eso es incohe­ren­te en un perió­di­co que repre­sen­ta al auto­de­ter­mi­nis­mo en el País Vas­co.

Por otra par­te, hemos vis­to la desideo­lo­gi­za­ción de la gue­rra, como si todos los ban­dos (sal­vo los kur­dos) fue­sen dos ban­dos que luchan entre sí sin nin­gún ele­men­to ideo­ló­gi­co defi­ni­to­rio. Esto ocul­ta los valo­res del Esta­do sirio (lai­cis­mo, anti­im­pe­ria­lis­mo, anti­sio­nis­mo, polí­ti­ca favo­ra­ble a las cla­ses bajas…) y la impor­tan­cia de dichos valo­res, máxi­me cuan­do del otro lado tene­mos a la ver­sión más reac­cio­na­ria del isla­mis­mo polí­ti­co; pen­sa­mos que el hacer des­apa­re­cer el eje ideo­ló­gi­co de la ecua­ción supo­ne una fal­ta de cohe­ren­cia por par­te de un perió­di­co que pre­ten­de repre­sen­tar a la izquier­da del País Vas­co.

Por otra par­te, GARA ha repro­du­ci­do y amplia­do cier­tos mitos pre­sen­tes en la narra­ti­va de las poten­cias impe­ria­lis­tas de Occi­den­te sobre el prin­ci­pio, evo­lu­ción y cau­sas de la gue­rra. Por ejem­plo, el «ata­que quí­mi­co de Hou­ta», el «ase­dio de Ale­po Este», las «rebe­lio­nes de la Pri­ma­ve­ra Ára­be», etcé­te­ra. GARA, sobre Siria, ha teni­do como refe­ren­tes a orga­ni­za­cio­nes o per­so­nas noto­ria­men­te par­ti­da­rias de la inter­ven­ción occi­den­tal (por ejem­plo, San­tia­go Alba Rico, Whi­te Hel­mets, el deno­mi­na­do «Obser­va­to­rio Sirio de los Dere­chos Huma­nos»…). Estos dos fac­to­res mues­tran que la inter­pre­ta­ción de GARA coin­ci­de con la doc­tri­na del «Impe­ria­lis­mo huma­ni­ta­rio»: esto es, la creen­cia de la superio­ri­dad de los valo­res de Occi­den­te, y la creen­cia en el dere­cho de Occi­den­te de exten­der los «dere­chos huma­nos» allí don­de cree que son vio­la­dos. La narra­ti­va de GARA inten­ta pro­bar que en Siria los dere­chos huma­nos son con­ti­nua­men­te vio­la­dos (obvian­do el con­tex­to de una agre­sión inter­na­cio­nal; según GARA pare­ce que esta gue­rra es con­se­cuen­cia de la «vio­la­ción de los dere­chos huma­nos»). Si acep­ta­mos esto, siguien­do por el cami­no de la doc­tri­na del «impe­ria­lis­mo huma­ni­ta­rio», esta­ría­mos a un paso de la inter­ven­ción mili­tar abier­ta (aho­ra mis­mo hay inter­ven­ción mili­tar, pero sola­pa­da).

Por des­gra­cia, como com­pro­ba­mos, este caso no es una excep­ción, ya que sobre Libia y el Don­bass han segui­do una polí­ti­ca pare­ci­da: cues­tio­na­mien­to del agre­di­do (En Libia Gada­fi «bom­bar­dea­ba su pue­blo»; a pesar que el Par­la­men­to Bri­tá­ni­co ha des­car­ta­do eso recien­te­men­te; en el Don­bass los rebel­des deben ser «subor­di­na­dos del auto­ri­ta­rio y machis­ta Putin»), desideo­lo­gi­za­ción (en Don­bass «luchan dos nacio­na­lis­mos impe­ria­lis­tas entre sí»; sin tener en cuen­ta la ideo­lo­gía pro­so­vié­ti­ca de los rebel­des) y ter­gi­ver­sa­ción de las razo­nes de prin­ci­pio (en Libia era la «pri­ma­ve­ra ára­be», en el Don­bass, el Mai­dan era «una pro­tes­ta ciu­da­da­na», y han ocul­ta­do los refe­rén­dums del Don­bass).

Tenien­do en cuen­ta la refe­ren­cia­li­dad antes seña­la­da, cree­mos que esta pos­tu­ra sobre Siria (y sobre Libia, y sobre Don­bass) ha hecho mucho daño al inter­na­cio­na­lis­mo vas­co. En gene­ral, cree­mos que GARA man­tie­ne una pos­tu­ra sis­te­má­ti­ca con­tra­ria al «Eje de la resis­ten­cia» que lucha por el mul­ti­po­la­ris­mo y en con­tra del atlan­tis­mo. Suman­do a esto, tam­bién opi­na­mos que el con­cep­to de «izquier­da» pro­mo­vi­do por GARA los últi­mos años es un con­cep­to que se ale­ja de la onto­lo­gía de la lucha de cla­se y que está en línea con las diver­sas tra­di­cio­nes post­ma­te­ria­lis­tas. Antes hemos dicho que cree­mos que «esto no se debe a malos enten­di­dos o igno­ran­cia, sino a una línea cons­cien­te», y por tan­to pen­sa­mos que en GARA se ha dado un vira­je ideo­ló­gi­co que pre­ten­de exten­der en la izquier­da vas­ca: GARA se ha pues­to a la cabe­za de los sec­to­res que pre­ten­den repe­tir el «esce­na­rio de Koso­vo» (inde­pen­den­cia a toda cos­ta, sin ideo­lo­gía socia­lis­ta y si es pre­ci­so con inter­ven­ción impe­ria­lis­ta) en el País Vas­co.

 • Aitor Sainz Las­he­ras
 • Aitor Zaba­lla Carran­za
 • Aitzol Arro­yo
 • Alex Turri­llas Gon­za­lez
 • Ando­ni Base­rri­go­rri
 • Axu­lar Asta­bu­rua­ga
 • Boltxe Kolek­ti­boa
 • Con­ra­do Gar­cia Napal
 • Iña­ki Blan­do Dava­li­llo
 • Iña­ki Urres­ta­ra­zu Aiz­pu­rua
 • Isi Caba­lle­ro
 • Jesus Mª Men­di­nue­ta
 • Jon Alda­na
 • Jon Kere­je­ta
 • Jon Kor­ta­zar Bille­la­bei­tia
 • Jon Metau­ten Pilar­te
 • Jose Mari Loren­zo Espi­no­sa
 • Juan Luis napal
 • Juan Manuel Ola­rie­ta Alber­di
 • Juan Mª Mada­ria­ga
 • Kar­los Turri­llas Gon­za­lez
 • Manuel Aran­bu­ru
 • Nacho Fran­que­lo Gar­cía-Recio
 • Rober­to Scar­cia Amo­ret­ti
 • Xabier De Miguel Ele­xa­ga

Para pro­fun­di­zar en los argu­men­tos de la denun­cia de la Polí­ti­ca Proim­pe­ria­lis­ta de GARA, ver: En denun­cia de la polí­ti­ca proim­pe­ria­lis­ta de GARA
Este docu­men­to fue ela­bo­ra­do antes de las elec­cio­nes nor­te­ame­ri­ca­nas del 20 enero de 2017 y de la vic­to­ria de Donald Trump y antes de los encuen­tros de Asta­na sobre Siria en Kaza­jis­tán. Ha habi­do des­de enton­ces cam­bios de cier­ta impor­tan­cia en el pano­ra­ma inter­na­cio­nal y de las corre­la­cio­nes de fuer­za pero GARA ha segui­do ali­neán­do­se con la línea edi­to­rial de la gran mayo­ría de los medios al ser­vi­cio del «Esta­do pro­fun­do» nor­te­ame­ri­ca­no, al ser­vi­cio de Wall Street y del con­glo­me­ra­do mili­tar-finan­cie­ro nor­te­ame­ri­ca­no.
GARA­ren poli­ti­ka inpe­ria­lis­ta salatze­ko mani­fes­tua­ri atxi­kitze­ko, bida­li posta elek­tro­ni­ko bat zure datu per­tso­nal edo­ta zure kolek­ti­boa­ren datue­kin. Hel­bi­dea hona­ko hau da: atxikimenduak@boltxe.eus.

Para apo­yar el mani­fies­to en denun­cia de la polí­ti­ca proim­pe­ria­lis­ta de Gara enviad un correo con vues­tros datos per­so­na­les o los del colec­ti­vo que se adhie­ra a adhesiones@boltxe.eus.

10 de febre­ro de 2017

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *